Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem tohoto portálu je DejKupon, IČO: 87655608 na adrese www.dejkupon.cz (dále jen "Služba").

1.2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a jejími uživateli (dále jen "Podmínky") s tím, že uživatelem se rozumí každá osoba, která Službu jakýmkoliv způsobem užívá (dále jen "Uživatel"). Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služby s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služby zdržet. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služby a je povinen jej potvrdit v případě registrace za účelem zřízení uživatelského účtu (dále jen "Registrace").

1.3 Cílem Služby je umožnit Uživatelům získání cashback odměn za nákup zboží či služeb u třetích stran a bonusových odměn (dále jen "Odměny"). Služba je poskytována zdarma.

2. REGISTRACE

2.1. Podmínkou získat Odměny je registrování na tomto portálu, neboť uživatelský účet je nezbytný pro zaznamenávání a vyplácení Odměn.

2.2. Registraci do Služby je možné provést s pomocí e-mailové adresy. Každý Uživatel je oprávněn provést zásadně jen jednu Registraci a je při ní povinen uvádět pouze pravdivé osobní údaje. Údaje poskytnuté při Registraci je uživatel povinen udržovat aktuální. Provedení více Registrací jedním Uživatelem s využitím nepravdivých údajů nebo poskytnutí jakýchkoliv shodných identifikujících údajů (např. telefonního čísla, čísla bankovního účtu) v rámci více Registrací se považuje za porušení těchto Podmínek. Službu je Uživatel povinen užívat a svůj uživatelský účet spravovat jen prostřednictvím zařízení, které není sdíleno s jiným Uživatelem Služby.

2.3. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje ke Službě udržovat v tajnosti a není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého uživatelského účtu. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho uživatelského účtu třetí osobou.

3. ODMĚNY

3.1. Provozovatel vystupuje jako zprostředkovatel nákupů resp. smluv mezi Uživatelem a smluvními partnery Provozovatele nabízejícími zboží a služby (dále jen "Partneři") s tím, že za zprostředkování inkasuje provizi (dále jen "Provize"), jejíž část je vracena Uživateli jako cashback Odměna. Provozovatel není v žádném případě prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb, které jsou předmětem nákupu, a není tak odpovědný za jejich dodání a případné vady, ani nelze u Provozovatele uplatňovat jiná práva související s nákupem.

3.2. Aktuálně platná výše Odměny za nákup zboží a služeb u jednotlivých Partnerů je vždy uvedena na detailu v rozhraní Služby (v %). Základ pro výpočet Odměny (tj. zda zahrnuje daně a jiné poplatky, náklady na dopravu a užití platební metody, slevy apod.) určuje Partner a může se tak u jednotlivých Partnerů lišit. Konečnou výši odměny připsané Uživateli může při nákupu zboží a služeb v cizích měnách ovlivnit též směnný kurz.

3.3. Pro získání Odměny je nezbytné, aby byl Uživatel přihlášen do svého účtu a začal nákup zboží či služeb proklikem odkazu "Přejít do obchodu" uvedeného v profilu příslušného Partnera v rozhraní Služby. Nastavení prohlížeče na koncovém zařízení Uživatele musí umožňovat ukládání cookies. Poskytovatelem technologie zajišťující propojení Služby s Partnery a identifikaci nákupu je třetí strana a Provozovatel tak není schopen garantovat funkčnost a automatické připsání Odměny. Službu je Uživatel povinen užívat jen prostřednictvím zařízení, které není sdíleno s jiným Uživatelem Služby.

3.4. Odměna za nákup bude Uživateli zpravidla připsána do 48 hodin od uskutečnění nákupu, a to ve formě registrované Odměny čekající na potvrzení Partnera (dále jen "Registrovaná odměna"). V případě, že nedojde v této lhůtě k připsání Registrované odměny v uživatelském účtu Uživatele, může Uživatel uplatnit reklamaci v rámci tzv. Garance spokojenosti dle čl. [*3.7*]. Partner následně potvrdí Registrovanou odměnu zpravidla v období 14-70 dní od uskutečnění nákupu a příslušná Odměna bude připsána v uživatelském účtu Uživatele jako potvrzená Odměna k výplatě (dále jen "Potvrzená odměna") K potvrzení Odměny k výplatě nedojde v případě, že bylo některou ze smluvních stran odstoupeno od smlouvy. Potvrzené odměny si lze nechat vyplatit již od 300 Kč. 

3.5. Provozovatel poskytuje Uživatelům tzv. Garanci spokojenosti. V případě, že nedojde k připsání Registrované odměny nejpozději do 48 hodin od uskutečnění nákupu u Partnera a zároveň byly splněny veškeré podmínky vyplývající z těchto Podmínek, poskytne Provozovatel na základě reklamace dle svého uvážení Uživateli kompenzaci formou Bonusové odměny nebo jiného zvýhodnění.

3.6. Pro výplatu odměny Provozovatelem musí mít Uživatel vyplněný uživatelský účet, a to včetně čísla bankovního účtu vedeného na shodné jméno jako je vedený uživatelský účet ve Službě. Odměny se vyplácí na základě žádosti Uživatele podané prostřednictvím rozhraní Služby.

3.7. Provozovatel není povinen vyplatit Uživateli jakoukoliv Odměnu a Uživatel nemá na výplatu Odměny nárok v případě, že:
Z důvodů na straně Uživatele nelze identifikovat uskutečněný nákup;
Odměna není Potvrzenou odměnou (tj. Odměna nebyla z jakéhokoliv důvodu potvrzena Partnerem k výplatě) či Bonusovou odměnou;
Nebude dosaženo minimálního limitu pro výplatu Odměny;
Dojde k uplynutí doby platnosti Odměny dle těchto Podmínek;
Uživatelský účet bude zrušen před podáním žádosti o výplatu Odměny;
Partner nevyplatí Provozovateli provizi za zprostředkování uskutečněného nákupu;
Odměna byla získána za současného porušení těchto Podmínek;

3.8. Uživatel není oprávněn kontaktovat s žádostí o výplatu jakékoliv Odměny přímo Partnery.

3.9. Uživatel bere na vědomí, že Odměny mohou podléhat zdanění dle platných právních předpisů, a že za jejich zdanění je odpovědný výlučně Uživatel.

4. SLEVY

4.1. Kromě Odměn Provozovatel v rámci Služby poskytuje Uživatelům též informace o slevách a slevových kuponech poskytovaných Partnery, které lze využít při nákupech. Informace o slevách představují výhradně zprostředkované informace Partnerů a provozovatel tak neručí za jejich správnost, úplnost a využitelnost a nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou Uživateli jejich užitím.

4.2. Službou zpřístupňované Informace jsou výlučně informativního charakteru a v žádném případě nepředstavují nabídku (návrh na uzavření smlouvy) či veřejný příslib ze strany Partnerů či Provozovatele. Pokud nevyplývá z informací získaných Uživatelem přímo od Partnera jinak, není na slevy, o nichž byly uveřejněny ve Službě informace, právní nárok a tyto slevy nejsou právně vymahatelné. Provozovatel není odpovědný za zrušení slev, jejich omezení, případně jinou změnu podmínek slev ze strany Partnerů.

5. OCHRANA SOUKROMÍ

5.1 Zásady ochrany soukromí Služby jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese Ochrana osobních údajů, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí Uživatel též s uvedenými zásadami ochrany soukromí.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Uživatel není oprávněn užívat Službu v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele a/nebo jejím účelem, zejména jakýmkoliv způsobem obcházet principy fungování Služby.

6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek či závazných právních předpisů Uživatelem, dle svého uvážení a povahy porušení, nepřipsat či nevyplatit Odměnu a/nebo zrušit jeho uživatelský účet bez náhrady.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že součásti Služby či její obsah, a to včetně Informací, mohou představovat duševní vlastnictví chráněné zákonem. Uživatel je oprávněn Službu užívat výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.dejkupon.cz, a to za účelem běžného užití zamýšleného Provozovatelem. Službu, jakékoliv její součásti či obsah, není dovoleno užívat za jiným účelem bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitelů příslušných práv, zejména Partnerů.

6.4. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služby, zejména narušovat funkčnost Služby nebo způsobovat její nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služby vzhledem k jejímu účelu a fungování.

6.5. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Službu měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služby.

6.6. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn Služby, změn na straně Provozovatele nebo změn závazných právních předpisů. Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, případně tím, že nadále nebude Službu užívat.

6.7. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to s výjimkou případů, kdy Uživatel jako spotřebitel nesmí být zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze odchýlit.

6.8. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

6.9. Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adrese info@dejkupon.cz. 

Tyto podmínky nabývají platnost od 1.11.2020